Current Board of Directors

Board of Directors 2017-2019:

President / 会长 Rick Ching Email
Vice President / 副会长 TBA
Vice President / 副会长 TBA
Treasurer / 财务 Antony Mao Email
Secretary / 文书 TBA
Membership / 会员事务 TBA
Event Manager / 文体活动 TBA
Event Manager / 文体活动 TBA

Previous Board of Directors (President and all Board Directors):

2010-2012: Xinrong Lynch, Bobbi Buchanan, Mary Chen, Rafael (Chia-Te) Chou, Paul Han, Austin Huang, Jenny Ji, Tassie Kowal, Shung Hwa Shih, Fiona Wang, Ning Yu

2008-2010: Jianna Zhang, Bobbi Buchanan, Chia-Te Chou, Paul Han, Tassie Kowal, Tess Kwan, Antony Mao, Shung Hwa Shih, Fiona Wang

2006-2008: Sabrina Walton, Ada Allen, Phillip Cheng, Austin Huang, David Hung, Hueih Hueih Hurlbut, Helen Li, Kay Morris, Debbie Ruther, Nancy Tu, Patrick Uy, Lola Wang, Elaine Wong, Ervena Yu, Sam Zheng


NWCCA, P.O. Box 32294, Bellingham, WA 98228
©2008-14